Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy výstav a tituly

26. 2. 2007
Výstavy a tituly


V České republice se pořádají následující výstavy:
a) oblastní - jsou přístupné pro plemena psů uvedená v propozicích. Lovecká plemena se většinou zúčastňují oblastních výstav pořádaných ČMKJ. Oblastní výstavy psů loveckých plemen, tak jak je známe, mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.

b) krajské - svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné a v rámci loveckých plemen se nepořádají.

c) klubové - jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. Může zadávat čekatelství národního šampionátu CAC, titul Klubový vítěz.

d) speciální - může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech, je tedy na dohodě  příslušných klubů, jaký systém zavedou.

e) národní - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.

f) mezinárodní - jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI (je tomu našemu velmi podobný).


Třídy na našich výstavách:
 
a) třída dorostu může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 6 až 9 měsíců.

b) třída mladých může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 9 až 18 měsíců.


c) mezitřída je novinkou na našich výstavách. Může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 15 - 24 měsíců.

d) třída otevřená může být otevírána na všech typech výstav pro jedince starší 15 měsíců a to bez ohledu na získané tituly či absolvované zkoušky.


e) třída pracovní může být otevřena pro jedince starší 15 měsíců a to
1. na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tzv. "velkým certifikátem".
2. na ostatních typech výstav u
v bodě 1) uvedených plemen a dále pak u plemen, jejichž chovatelské kluby o možnost třídy pracovní požádaly. Typ zkoušky určuje chovatelský klub. Její složení je doloženo tzv."malým certifikátem". Podkladem pro tuto třídu je samozřejmě i certifikát velký.
Certifikáty vystavují plemenné knihy, v případě  loveckých plemen plemenná kniha ČMKJ.

f) třída vítězů může být otevřena na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní. Je přístupna psům a fenám s tzv. uznaným titulem. Jmenovitě  se jedná o titul Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, šampion členského státu FCI a Interšampion. V úvahu přicházejí pouze tituly získané v třídách určených pro dospělé jedince. Např. titul Junioršampion pro zařazení do třídy vítězů neopravňuje.


g) třída šampionů může být otevřena pouze na výstavě  mezinárodní a hlásit se do ní mohou jedinci s titulem šampion členského státu FCI nebo Interšampion.


h) třída veteránů může být otevírána na všech typech výstav a je přístupna psům a fenám starším 9 let

i) třída mimo konkurenci je třída, ve které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této t
řídy většinou vystavovatelé předvádějí úspěšné psy a feny, u kterých již nestojí o další tituly, ale chtějí je kynologické veřejnosti ukázat.


Rozhodčí mají pro hodnocení psů k dispozici ocenění výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný a vyloučen z posuzování. To jsou známky, které lze využít na všech výstavách. Trochu jiné to už je s tituly a čekatelstvími. Ty musí odpovídat typu výstavy a údajům uvedeným v propozicích.
Řada vystavovatelů a je smutné, že i někteří rozhodčí, doposud tápají v otázce titulu vítěz třídy. Ten se používá pouze na výstavách oblastních a krajských. Jinde nemá místo. Asi není nutno připomínat, že tituly nejsou nárokové. Co lze na které výstavě zadávat, je uvedeno ve Výstavním řádu.

Zvláště  čekatelství bývají označována zkratkami. Jejich původ není každému zcela jasný.

S čím se tedy lze na výstavě  setkat:
 
CIB - (Certifikat international de la beaute), titul Mezinárodní šampion krásy, zadávaný po získání předepsaného počtu titulů CACIB na mezinárodních výstavách psů v různých zemích sdružených v FCI. (Též titul ICH - Interšampion).

CACIB - je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Použitá písmena vyjadřují poměrně dlouhý oficiální název - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ.

CAC - je čekatelství národního (v našem případě  českého) šampionátu krásy. Zkratka i tady vyjadřuje výše uvedené označení nebo spíše jeho část - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT.

CAJC - je čekatelství mezinárodního šampionátu k rásy mladých - CERTIFICAT D'APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONATV rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince r. CACIB, r. CAC, r. CACIT, r. CACT. Pouze v případě  čekatelství šampionátu krásy mladých se reservní čekatelství nezadává. Určitý drobný rozdíl je mezi čekatelstvími titulů národních - ta příslušný rozhodčí zadává a mezinárodních - ta pouze navrhuje a jejich definitivní potvrzení je pouze v pravomoci FCI.


BOB - je titul zadávaný na vyšších typech výstav ( klubová, speciální, národní, mezinárodní) a označuje vítěze určitého plemene - BEST OF BREED.

BIG - je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze určité skupiny FCI - BEST IN GRUPPE.

BIS - je titul označující vítěze výstavy - BEST IN SHOW.

U našich slovenských kolegů se můžeme setkat s titulem BOD, který označuje vítěze výstavního dne v případě  vícedenních výstav - BEST OF DAY.
Máte možnost odstoupit z posuzování.
Dále máte právo rozhodnout o tom, zda výstavní ocenění bude či nebude zapsáno do průkazu původu psa. V praxi to znamená, že určitého psa posoudí, zadá mu známku, ale pokud si to vystavovatel nepřeje, nesmí ji zapsat do průkazu původu psa.


Doklady, které jsou nutné přiložit k přihlášce na výstavu:
Výstavní řád ČMKU výslovně určuje, co je nutno k přihlášce na výstavu přiložit. Požadována je fotokopie průkazu původu hlášeného psa nebo feny a v případě  požadavku na třídu pracovní i dříve zmíněný certifikát. Doloženy musí být i tituly opravňující k zařazení do třídy vítězů (fotokopie průkazu původu, kde jsou požadované tituly uvedeny) nebo třídy šampionů (fotokopie diplomu, kterým je šampionát přiznán).
Z požadavků FCI vyplývá nový bod Výstavního řádu, který říká, že pro zařazení do určité třídy platí věk psa dosažený den před dnem výstavy. Je -li tedy pes přihlášen na výstavu, která se koná v sobotu 17. 6. musí věk požadovaný pro danou třídu dovršit nejpozději v pátek 16. 6. Pro zařazení do třídy platí řádně  doložené zkoušky a tituly získané do dne podání přihlášky na výstavu.
Vystavovatelé se dopouštějí vážné chyby, když úvodní část katalogu při vstupu na výstavu přehlédnou. Zpravidla tam je uveden druh a postup udělování titulů, časový pořádek přehlídek na konkrétní výstavě  atp. Často se pak ke své škodě  připraví o získání titulů pro svého psa, někdy i upomínkových cen.